ALGEMENE VOORWAARDEN

 YARLE

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71989323

  1. Definities en toepasselijkheid

1.1     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.   Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

b.   Kandidaat: de natuurlijk persoon die door Yarle betrokken wordt bij de Werving & Selectie voor de Opdrachtgever, waaronder begrepen door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aangedragen natuurlijke personen;

c.   Opdrachtgever: degene met wie YARLE een Overeenkomst heeft gesloten alsmede degene aan wie YARLE een offerte heeft uitgebracht, dan wel waarvoor zij anderszins Werkzaamheden verricht;

d.   Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen YARLE en Opdrachtgever met betrekking tot de verrichting van Werkzaamheden door YARLE;

e.   Werkzaamheden: de werkzaamheden en diensten die door YARLE in opdracht van Opdrachtgever worden verricht;

f.   Werving & Selectie: het verrichten van diensten voor Opdrachtgever met als doel het zoeken van arbeidskrachten ten behoeve van Opdrachtgever, waarbij indiensttreding of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling wordt beoogd;

g.   YARLE: de vennootschap onder firma Yarle, gevestigd te (7607 ER) Almelo aan de Haven Noordzijde 25;

 

2.    Toepasselijkheid

2.1   De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij YARLE zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor YARLE voortvloeiende werkzaamheden.

2.2   YARLE wijst uitdrukkelijk eventueel door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene (inkoop)voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van Opdrachtgever naar dergelijke voorwaarden.

2.3   Indien (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden.

2.4   In het geval dat de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

2.5   Afwijkingen van, en aanvullingen op, de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging.

2.6   YARLE behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van YARLE of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

3.    Aanbod, informatie, totstandkoming & duur Overeenkomst

3.1   Alle offertes van YARLE zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld. Gegevens die YARLE verstrekt zijn voor YARLE niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. Indien een offerte van YARLE een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft YARLE het recht dit aanbod onverwijld na de aanvaarding te herroepen.

3.2   Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij YARLE mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door Opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de Overeenkomst

3.3   Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat YARLE de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.4   Eventuele adviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen, in verband met het gebruik, de bewerking, verwerking en dergelijk van door YARLE geleverde diensten en/of zaken worden vrijblijvend verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.

3.5   Een Overeenkomst wordt –tenzij anders overeengekomen- aangegaan voor onbepaalde tijd en is opzegbaar tegen het eind van een maand met inachtneming van één maand opzegtermijn.

 

4.    Uitvoering

4.1   YARLE zal de Werkzaamheden als goed opdrachtnemer met zorgvuldigheid uitvoeren.

4.2   Opdrachtgever zal YARLE uiterlijk binnen 7 dagen schriftelijk informeren indien een Kandidaat in dienst treedt, dan wel anderszins werkzaamheden voor haar gaat verrichten. Opdrachtgever zal daarbij een kopie van de arbeidsovereenkomst, dan wel de overeenkomst anderszins, bijvoegen.

4.3   Zodra een Kandidaat bij Opdrachtgever of een daaraan gelieerde entiteit in dienst treedt of anderszins werkzaamheden voor haar gaat verrichten wordt Yarle geacht in de uitvoering van de opdracht te zijn geslaagd en is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

4.4   De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze voor een Kandidaat ligt enkel en volledig bij Opdrachtgever.

4.5   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verifiëren van identiteit, medische verklaringen, benodigde certificaten en/of vergunningen, etc.

4.6   Indien Opdrachtgever reeds voor aanvang van de Werkzaamheden over een Kandidaat beschikt, zal zij dit direct aan YARLE melden en vervolgens zullen in onderling overleg afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder de Kandidaat eventueel in de opdracht wordt betrokken.

4.7   Indien Opdrachtgever na het aangaan van de Overeenkomst in contact komt (direct of indirect als gevolg van de inspanningen van YARLE) met een Kandidaat voor de functie(s) waarop de Overeenkomst ziet, zal Opdrachtgever die Kandidaat onverwijld naar YARLE doorverwijzen. Indien deze Kandidaat bij Opdrachtgever in dienst treedt, of anderszins werkzaamheden voor haar verricht, zullen partijen in overleg treden over een redelijke vergoeding voor YARLE.

 

5.    Informatie

5.1   Opdrachtgever verbindt zich ertoe YARLE tijdig alle informatie te verstrekken, welke YARLE naar haar oordeel voor correcte uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan YARLE verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien achteraf blijkt dat de voornoemde informatie (deels) onjuist of onvolledig is geweest, vrijwaart Opdrachtgever YARLE voor alle mogelijk hieruit voortvloeiende aanspraken, waaronder die van derden.

5.2   YARLE mag ervan uitgaan dat door Kandidaten verstrekte informatie juist en volledig is. YARLE is niet aansprakelijk indien deze informatie desondanks onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

 

6. Vergoedingen

6.1   Door YARLE opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen (daaronder begrepen leges voor vergunningen). De prijzen en tarieven gelden voor de in de Overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes en prijslijsten opgegeven periode(n).

6.2   Indien in het kader van de overeengekomen vergoeding voor de Werkzaamheden wordt gesproken over ‘bruto maandsalaris’ dan wordt daarmee bedoeld een bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag (8%).

6.3   YARLE heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening brengen.

6.4   Indien sprake is van deelopdrachten is YARLE gerechtigd ter zake iedere deelopdracht afzonderlijk te factureren.

6.5   Indien sprake is van eventuele kosten voor de Werving & Selectie zullen deze separaat bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. YARLE zal dergelijke kosten zoveel mogelijk –indien voorzienbaar- in de Overeenkomst opnemen.

 

7.    Betaling

7.1   Betaling door Opdrachtgever dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele toepasselijke kortingen of kredietbeperkingstoeslagen staan op de factuur vermeld. Een beroep op verrekening, opschorting of aftrek is Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij YARLE de tegenvordering integraal en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

7.2   Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats rente en kosten en in de tweede plaats de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders heeft vermeld.

7.3   Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.

7.4   Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, waarbij geldt dat YARLE gerechtigd is tot een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

8.    Termijnen, levertijd, levering

8.1   De door YARLE in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen. YARLE is derhalve niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van vertraging in de (op)levering op basis van de door YARLE verstrekte, indicatieve, termijnen voor (op)levering. Opdrachtgever vrijwaart YARLE, ook voor mogelijke aanspraken van derden in dit verband.

8.2   Indien de uitvoering van de Overeenkomst door YARLE niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal YARLE Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd. YARLE is in dit verband tevens gerechtigd de Overeenkomst in delen uit te voeren.

8.3   Indien enige door YARLE opgegeven termijn wordt overschreden, is YARLE ter zake eerst in verzuim nadat Opdrachtgever YARLE schriftelijk in gebreke heeft gesteld en YARLE een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen.

8.4   YARLE is gerechtigd de levering van zaken op te schorten, zolang Opdrachtgever jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat Opdrachtgever alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.

 

9.    Overmacht

9.1   YARLE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht in de zin van dit artikel worden begrepen alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de Overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop YARLE geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn aan schuld van YARLE, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van YARLE komen. Tot dergelijke feiten en omstandigheden worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend: bedrijfsstoring, werkstaking, overmatig ziekteverzuim van personeel van YARLE, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportmoeilijkheden, fileproblematiek, brand, explosies, molest, oorlogen, overheidsmaatregelen welke een directe invloed hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, tekortkomingen van derden (waaronder toeleveranciers) die – al dan niet op verzoek van YARLE – bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken, faillissement, surseance van betaling of het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van YARLE in de meest ruime zin van het woord.

9.2   In geval van overmacht is YARLE gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. YARLE is ter zake jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

9.3   In geval van tijdelijke overmacht is YARLE gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van Opdrachtgever ter zake het reeds door YARLE uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

9.4   Indien YARLE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is YARLE bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten, deel van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren.

 

10.    Intellectuele eigendomsrechten

10.1   YARLE is rechthebbende ter zake alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle door haar aan Opdrachtgever verstrekte documenten en gegevens, programmatuur, tekeningen, berekeningen, modellen, werkwijzen en overige documentatie.

10.2   Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de in het voorgaande artikellid bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van YARLE te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van enige vergoeding.

10.3   Indien YARLE als onderdeel van de Overeenkomst een campagne webpagina ontwerpt en gebruikt wordt daarbij gestreefd naar het creëren van de ‘look and feel’ van de eigen huisstijl/ website(s) van Opdrachtgever. YARLE is de auteursrechthebbende terzake de content van de betreffende website(s), met uitzondering van de content die door Opdrachtgever ten behoeve van de website(s) is aangeleverd en die waarvan Opdrachtgever reeds rechthebbende was ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. YARLE is gerechtigd tot gebruik van de naam, logo’s en andere (marketing) materialen en uitingen van Opdrachtgever ten behoeve van de campagne website(s). Opdrachtgever geeft hierbij expliciet toestemming voor het gebruik hiervan. Indien Opdrachtgever niet wenst dat de naam, een logo of andere (marketing) materialen en uitingen geheel of gedeeltelijk worden gebruikt door YARLE, zal zij voornoemde toestemming schriftelijk (geheel of gedeeltelijk) intrekken. Zodra YARLE de ontvangst van deze schriftelijke mededeling schriftelijk heeft bevestigd geldt de toestemming als ingetrokken en zal YARLE de uitingen verwijderen.

10.4   Alvorens de campagne website live gaat zal deze aan Opdrachtgever voor akkoord worden getoond. Opdrachtgever garandeert dat zij rechthebbende is tot alle op een campagne website gebruikte naam, logo’s en andere (marketing) materialen en uitingen van Opdrachtgever en dat zij gerechtigd is YARLE het gebruiksrecht te verstrekken als omschreven in lid 3 van dit artikel. Opdrachtgever vrijwaart YARLE tegen iedere aanspraak van een derde in het kader van beweerdelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of rechten anderszins van deze derde voor zover deze samenhangen met het gebruik door YARLE van de voornoemde naam, logo’s en andere (marketing) materialen en uitingen van Opdrachtgever.

10.5   Alle door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan YARLE verschafte data blijft eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt YARLE hierbij een gebruiksrecht voor het gebruik van deze data in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

 

11.    Aansprakelijkheid & vrijwaring

11.1   YARLE spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch zij geeft geen enkele garantie voor de daadwerkelijke geschiktheid van een door haar aan Opdrachtgever aangedragen Kandidaat.

11.2   De aansprakelijkheid van YARLE voor enige door Opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, is beperkt tot 50 % van het netto factuurbedrag betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag met een maximum van € 5.000,-, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van YARLE. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor genoemde netto factuurbedrag gelijkgesteld met het netto gefactureerde over dat jaar.

11.3   YARLE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden, bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill. YARLE is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door Opdrachtgever voorgeschreven adviezen of voorwaarden.

11.4   Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

11.5   Indien Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan YARLE, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van YARLE met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.

11.6   Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 (veertien) dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan YARLE kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de Overeenkomst door voltooiing of beëindiging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

11.7   Yarle is nimmer aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is of samenhangt met voor Opdrachtgever door YARLE ontwikkelde en beheerde campagne website(s) en/of het gebruik hiervan. Opdrachtgever vrijwaart YARLE voor iedere aanspraak van derden in dit kader.

11.8   Opdrachtgever vrijwaart YARLE voor alle aanspraken van derden ter zake schade in verband met eventuele aanspraken van bij Opdrachtgever in dienst getreden Kandidaten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van YARLE en Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

 

12.   Opschorting & ontbinding

12.1   Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens YARLE niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is YARLE gerechtigd – onverminderd alle overige aan YARLE toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens YARLE is nagekomen.

12.2   YARLE heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

a.   sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in de Algemene Voorwaarden;

b.   Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens YARLE uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt;

c.   aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

d.   de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

e.  het vermogen van Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van Opdrachtgever verhaal wordt gezocht;

f.   de zeggenschapsverhouding zich bij Opdrachtgever zodanig wijzingen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt;

g.   er gezien de wijze van communiceren en (af)handelen van lopende zaken in redelijkheid van YARLE geen voortzetting van samenwerking en uitvoering aan de Overeenkomst kan worden verlangd.

12.3   Door de ontbinding worden alle vorderingen van YARLE op Opdrachtgever direct opeisbaar en is YARLE gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door YARLE geleden en te lijden schade, waaronder, doch niet beperkt tot rente en winstderving.

 

13.   Non-concurrentie

13.1   Het is Opdrachtgever zonder toestemming van YARLE niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht, met een door YARLE voorgestelde Kandidaat welke in eerste instantie door Opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen, of door haar tussenkomst bij een derde werkzaamheden te laten verrichten.

13.2   Indien zich een situatie als omschreven in lid 1 van dit artikel voordoet, is Opdrachtgever alsnog de overeengekomen vergoeding verschuldigd als ware deze Kandidaat bij Opdrachtgever als resultaat van de Overeenkomst in dienst getreden.

 

14.   Geheimhouding

14.1   YARLE en Opdrachtgever nemen met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de Overeenkomst aan elkaar worden verstrekt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. YARLE en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of arbeidsbemiddelingsovereenkomst, verstrekken aan derden, tenzij de andere partij hiervoor toestemming heeft gegeven, verstrekking van die informatie nodig is om de Werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren of indien op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

14.2   YARLE zal ervoor zorgdragen dat met alle mensen bij YARLE in loondienst en/of andere door haar in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde derden een schriftelijke geheimhoudingsverplichting van alle vertrouwelijke informatie is/ wordt overeengekomen.

14.3   Opdrachtgever zal de in het kader van de Werkzaamheden van YARLE ontvangen mondelinge en/of schriftelijke informatie (waaronder begrepen persoonsgegevens) niet anders aanwenden dan voor het doel waarvoor deze is verkregen.

 

15.   Privacy

15.1   Bij de uitvoering van de Werkzaamheden verwerkt YARLE persoonsgegevens van onder meer Kandidaten. YARLE is veelal verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

15.2   In het kader van de verrichting van de Werkzaamheden vindt regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens van met name (maar niet uitsluitend) Kandidaten plaats. YARLE en Opdrachtgever zijn gehouden deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving.

15.3   YARLE kan Opdrachtgever verzoeken om met haar een ‘overeenkomst gegevensverwerking tussen twee verantwoordelijken’ waarin aanvullende en/of afwijkende afspraken over de verwerking van persoonsgegevens worden opgenomen, te sluiten.

15.4   Opdrachtgever verlangt geen persoonsgegevens van YARLE die YARLE op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever zal onder meer voor wat betreft de verkrijging van gegevens en inlichtingen van YARLE over de gewenste Kandidaat en de aard van de functie, geen gegevens en inlichtingen verzoeken of eisen stellen die niet relevant zijn voor de specifieke functie van de Kandidaat. In ieder geval zal YARLE deze eisen niet honoreren, tenzij het honoreren hiervan op grond van een wettelijke uitzonderingen toegestaan is.

 

16.   Overige

16.1   Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de Kandidaat ten principale voldoet aan functievereisten.

16.2   YARLE is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden (zoals onder meer Facebook, Instagram, Google). Kosten verbonden aan het gebruik door YARLE van (koppelingen met) social media platforms zullen in beginsel maandelijks aan Opdrachtgever worden doorbelast.

16.3   Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, ofwel indien sprake is van meerdere Opdrachtgevers, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit door hen met YARLE gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

16.4   Opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van YARLE (aanvullende) zekerheid te verstrekken dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens YARLE, uit hoofde van met YARLE gesloten Overeenkomst(en).

16.5   Indien één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

17.   Toepasselijk recht en geschillenregeling

17.1   Op alle rechtsverhoudingen tussen YARLE en Opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van YARLE alsmede alle overeenkomsten tussen YARLE en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2   Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, Nederland.